Политика и цели

строителна компания - Ге Груп

П О Л И Т И К А

С въвеждането на Интегрирана Система за Управление съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, и БДС EN ISO 45001:2018,  Висшето ръководство на „Ге Груп” ЕООД цели да постигне бързо и качествено обслужване на своите клиенти, използвайки предимствата и възможностите на фирмена култура; опазване на околната среда при изпълнение на дейността си и опазване здравето и безопасността при работа на своите служители и всички посетители.

Ръководството на „Ге Груп” ЕООД  декларира своята ПОЛИТИКА, която е огласена в Организацията и е достъпна за заинтересованите страни.

За осъществяването на тази политика ръководството на Организацията насочва усилията си в следните направления:

 1. Качество
 2. Създаване на трайни контакти със заинтересованите страни, с цел постоянно актуализиране на техните изисквания;
 3. Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към дейността на организацията;
 4. Ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни;
 5. Извършване на ефективен мониторинг на дейността ни;
 6. Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите;
 7. Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Интегрираната Системата за управление.
 8. Опазване на Околната среда

Стратегическата насоченост на политиката на „Ге Груп“ ЕООД по отношение на околната среда е свързана със стремежа за развитие на всички  процеси, проекти и продукти по приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи:

 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез управление на генерираните отпадъци в съответствие със законовите изисквания;
 • Стремеж към икономично потребление на ресурси: ел. енергия, вода, горива и хартия;
 • Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане, чрез прилагане на ПУСО за обектите;
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на контролни мерки, цели и програми като част от бизнес-стратегията ни;
 • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;
 • Стремеж към постигане на съответствие със законовите и други изисквания по опазване на околната среда, приложими за всички дейности и процеси;
 • Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към опазване на околната среда и редовни вътрешни проверки;
 • Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни  при решаване на проблемите по опазване на околната среда.
 • Здраве и безопасност при работа

Нашата мисия е да създадем такива условия на труд при изпълнение на дейността на фирмата, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на правните и други норми по отношение на здравето и безопасността при работа (ЗБР).

Висшето Ръководство поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на ИСУ и декларираме следните основни принципи, залегнали в политиката ни за ЗБР:

 • Съответствие с характера и обхвата на рисковете – Съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме здраве и безопасността при работа, чрез идентифициране на опасностите, както и оценяване и управление на рисковете по отношение на ЗБР;
 • Непрекъснато подобряване – основна цел на ИСУ, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от заболявания, злополуки и произшествия на работното място, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на ЗБР, чрез предприемане на подходящи и ефективни коригиращи мерки;
 • Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база както и други изисквания по отношение на ЗБР;
 • Поема ангажимент за консултиране и участие на работниците и техните представители и  тяхната съпричастност – ръководството огласява политиката на ИСУ и свързаните с нея цели и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите сътрудници за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората.
 • Достъпност на политиката – политиката по ЗБР е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица, като по всяко време тя ще бъде предоставяна за запознаване;

Всички сътрудници на „Ге Груп“ ЕООД, както и фирмите – доставчици, контрагенти и подизпълнители, се призовават да се съобразяват с принципите и изискванията на настоящата Политика на ИСУ.

01.12.2019                                                                        

Гр. София      

Управител:  

  Стела Герганова